عناوین خلاصه تجربیات عناوین خلاصه تجربیات

نام مدارس و تعداد تجارب/نوآوریهای ارسالی مدارس جامعه تعلیمات اسلامی

نام دبستان

رهبری آموزشی

(مدیران مدارس)

تعالی مدرسه

(مدیران اجرایی)

هویت اسلامی

(معاونان فرهنگی-تربیتی)

جهش علمی

(معاونان آموزشی-پژوهشی)

مدرسه ICTمبنا (فناوران)

مجموع

1.       دبستان پسرانه جعفری اسلامی تهران

0

1

2

0

1

4

2.       دبستان دخترانه نرگس تهران

0

1

1

1

1

4

3.       دبستان دخترانه دامغان

0

0

0

2

0

2

4.       دبستان پسرانه دامغان

0

0

2

1

0

3

5.       دبستان دخترانه دین و دانش

1

1

0

1

1

4

6.       دبستان پسرانه انصاریه بابل

0

0

1

0

0

1

7.       دبستان پسرانه امام علی (ع) تهران

0

0

1

2

0

3

8.       دبستان دخترانه جعفری اسلامی اردبیل

0

1

1

3

1

6

9.       پیش دبستانی دخترانه نرگس تهران

0

0

2

0

0

2

10.   دبستان پسرانه 22 بهمن 57 شهرری

0

1

0

0

0

1

11.   دبستان پسرانه جعفری اسلامی اردبیل

0

1

1

1

1

4

12.   دبستان دخترانه هاشمیه تبریز

0

0

3

2

0

5

13.   دبستان دخترانه امام علی (ع) تهران

1

1

2

1

0

5

14.   دبیرستان دوره اول پسرانه 22 بهمن شهرری

0

1

1

2

1

5

15.   دبیرستان دوره اول پسرانه احمدیه تهران

0

1

2

0

0

3

16.   دبیرستان دوره اول پسرانه 22 بهمن اهواز

0

0

1

1

1

3

17.   دبیرستان دوره اول دخترانه نرگس تهران

0

0

0

3

1

4

18.   دبیرستان دوره اول دخترانه تزکیه اسلامی شهرری

0

2

1

0

1

4

19.   دبیرستان دوره اول پسرانه سیدالشهدا یزد

0

3

0

1

0

4

20.   دبیرستان دوره اول پسرانه جعفری اسلامی اردبیل

0

1

2

1

0

4

21.   دبیرستان دوره اول دخترانه الغدیر تهران

0

1

1

0

0

2

22.   دبیرستان دوره دوم دخترانه پاسداران یزد

0

0

1

1

0

2

23.   دبیرستان دوره دوم دخترانه الغدیر

0

0

0

1

1

2

24.   دبیرستان دوره دوم دخترانه تزکیه شهرری

1

2

1

1

1

6

25.   دبیرستان دوره دوم پسرانه احمدیه تهران

1

0

2

1

0

4

26.   دبیرستان دوره دوم پسرانه سیدالشهدا مهریز

0

0

1

0

0

1

27.   دبیرستان دوره دوم دخترانه مکتب الزهرا

0

1

1

1

1

4

28.   دبیرستان دوره دوم 22 بهمن شهرری

0

0

0

2

0

2

29.   دبیرستان دوره دوم دخترانه پاسداران یزد

0

0

0

1

0

1

30.   دبیرستان دوره دوم پسرانه سادات اصفهان

0

1

1

1

1

4

31.   دبیرستان (دوره اول و دورم دوم) پسرانه انصاریه بابل

0

0

3

0

0

3

32.   دبیرستان (دوره اول و دورم دوم) دخترانه هاشمیه تبریز

0

2

2

2

2

8

33.   دبیرستان (دوره اول و دوره دوم) پسرانه جعفری اسلامی تهران

0

3

1

3

1

8

34.   دبیرستان (دوره اول و دوره دوم) دخترانه تزکیه دامغان

0

0

2

0

0

2

مجموع طرح ها

4

25

39

36

16

120

 

 

 
 

عناوین تجارب/نوآوریهای ارسالی از مدارس جامعه تعلیمات اسلامی

 

ردیف

نام مقطع

جنسیت

شهرستان

نام مدرسه

زمینه طرح

مسئول تجربه

عنوان انتخاب شده

تاریخ دریافت نمون برگ

1

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

الغدیر

جهش علمی

خانم فهیمی

رفع معضلات ناشی از انتخاب رشته پایه اول متوسطه دوم

30 بهمن

2

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

الغدیر

مدرسه ICTمبنا

خانم بکتاشی

چگونه توانستم مشکل دانش آموزانم برای حضور ارزشی و آگاهانه در فضای مجازی را حل کنم؟

30 بهمن

3

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

تعالی مدرسه

خانم شفیعی

ثبت نام دانش آموزان جدید الورود با پیش زمینه های پرورشی و آموزشی

30 بهمن

4

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

تهران

احمدیه

تعالی مدرسه

آقای چرمچیان

فقه تربیتی و آموزش خانواده

4 اسفند

5

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

تهران

احمدیه

هویت اسلامی

آقای چرمچیان

داستان راستان

4 اسفند

6

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

تهران

احمدیه

هویت اسلامی

آقای چرمچیان

هویت اسلامی از سبک زندگی قرانی

4 اسفند

7

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

شهرری

22 بهمن 57

تعالی مدرسه

تقی بیگی

جشنواره خوبی ها

4 اسفند

8

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

شهرری

22 بهمن 57

مدرسه ICTمبنا

غلامرضا معینی فرد

سامانه مدبر مدرسه

4 اسفند

9

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

شهرری

22 بهمن 57

هویت اسلامی

علیرضا رمضانی

صرفه جویی در مصرف انرژی (آب و برق)

4 اسفند

10

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

شهرری

22 بهمن 57

جهش علمی

غلامرضا معینی فرد

قرارداد آموزشی

4 اسفند

11

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

شهرری

22 بهمن 57

جهش علمی

غلامرضا معینی فرد

ليگ برتر درسي ( همياران )

4 اسفند

12

دبستان

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

تعالی مدرسه

امیر مسعود آتشدست

شیوه نو در کنترل دانش آموزان مبتنی بر شاداب سازی محیط

5 اسفند

13

دبستان

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

هویت اسلامی

امیر مسعود آتشدست

کنترل انفلوآنزا در مدرسه ما

5 اسفند

14

دبستان

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

هویت اسلامی

امیر مسعود آتشدست

چگونگی گسترش فرهنگ مطالعه

5 اسفند

15

دبستان

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

مدرسه ICTمبنا

امیر مسعود آتشدست

مدیریت بر ترافیک اینترنت مدرسه

5 اسفند

16

دبستان

دخترانه

تهران

نرگس

جهش علمی

خانم شهپریان

درس پژوهی

5 اسفند

17

دبستان

دخترانه

تهران

نرگس

مدرسه ICTمبنا

خانم مقیسه ای

تجربه آموزی!!

5 اسفند

18

دبستان

دخترانه

تهران

نرگس

تعالی مدرسه

خانم لطفعلی پور

روز بدون کیف در دبستان

5 اسفند

19

دبستان

دخترانه

تهران

نرگس

هویت اسلامی

خانم منافی

آموزش مهارتهای زندگی

5 اسفند

20

دبستان

دخترانه

دامغان

تزکیه اسلامی

جهش علمی

خانم سیدی

آموزش الفبای فارسی خوشمزه

6 اسفند

21

دبستان

پسرانه

دامغان

تزکیه

هویت اسلامی

خانم اسدی

اجرای مستمرنماز جماعت پویادر آموزشگاه دوره اول ابتدایی

6 اسفند

22

دبستان

پسرانه

دامغان

تزکیه

جهش علمی

آقای بهزادی نیا

اجرای کارگاه های ساخت و اندیشه

6 اسفند

23

دبستان

پسرانه

بابل

انصاریه

هویت اسلامی

محمدرضا موسی زاده

جشن کسب مهارت قرات قرآن مجید (3 ابتدایی)

6 اسفند

24

دبستان

دخترانه

دامغان

تزکیه اسلامی

جهش علمی

خانم سیدی

آموزش ICDLبه دبیران

6 اسفند

25

دبستان

پسرانه

دامغان

تزکیه

هویت اسلامی

خانم اسدی

حفظ گسترده قرآن کریم

6 اسفند

26

دبستان

دخترانه

تهران

دین و دانش

مدرسه ICTمبنا

خانم مشکین صفا

آموزش نوین فناوری

6 اسفند

27

دبستان

دخترانه

تهران

دین و دانش

تعالی مدرسه

خانم صادق پور

مدیریت زنگ تفریح

6 اسفند

28

دبستان

دخترانه

تهران

دین و دانش

جهش علمی

خانم صادق پور

ایجاد تفکر خلاق

6 اسفند

29

دبستان

دخترانه

تهران

دین و دانش

رهبری مدرسه

خانم آقاسی کرمانی

استاندارد سازی شوراهای مدرسه

6 اسفند

30

دبیرستان (اول و دوم)

پسرانه

بابل

انصاریه

هویت اسلامی

محمدرضا موسی زاده

فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی بر مبنای آموزه های قرآن مجید

6 اسفند

31

دبیرستان (اول و دوم)

پسرانه

بابل

انصاریه

هویت اسلامی

محمدرضا موسی زاده

یاوران معروف

6 اسفند

32

دبیرستان (اول و دوم)

پسرانه

بابل

انصاریه

هویت اسلامی

محمدرضا موسی زاده

از نماز مثل چشم مراقبت کنیم

6 اسفند

33

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

تهران

احمدیه

هویت اسلامی

سعید عزیز محمدی

آموزش خانواده موثر

6 اسفند

34

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

تهران

احمدیه

جهش علمی

اصغر منتظری

بیلان عملکرد نوبت اول

6 اسفند

35

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

تهران

احمدیه

رهبری مدرسه

اصغر منتظری

شورای مدرسه, عملکرد تیمی

6 اسفند

36

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

تهران

احمدیه

هویت اسلامی

مهدی کشاورز

همراه با قران در مدرسه

6 اسفند

37

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

مهریز

سیدالشهدا

هویت اسلامی

حمید حاجی باقی آبادی

تاثیر بیشتر کلام بزرگان به همراه تصویر نسبت به صحبتهای زیاد و تکراری

6 اسفند

38

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

مکتب الزهرا

هویت اسلامی

خانم بهادری

میزبانی نماز

6 اسفند

39

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

مکتب الزهرا

مدرسه ICTمبنا

خانم عمرانی

طراحی جلد دفاتر با رویکرد هویت اسلامی و ایرانی

6 اسفند

40

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

مکتب الزهرا

جهش علمی

خانم خدابنده لو

جشنواره 3/14 خلاقیتها

6 اسفند

41

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تهران

مکتب الزهرا

تعالی مدرسه

خانم حاجی شمسه

هوشمندسازی و کیفیت بخشی شورای دبیران

6 اسفند

42

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

اهواز

22 بهمن 57

مدرسه ICTمبنا

حیدر رحیمی

ارتقا سطح کیفی آموزش در زمینه فناوری

7 اسفند

43

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

اهواز

22 بهمن 57

جهش علمی

حیدر رحیمی

تقویت پژوهش محوری و بهره وری از دستاوردهای دانش آموزان

7 اسفند

44

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

اهواز

22 بهمن 57

هویت اسلامی

حیدر رحیمی

تقویت فضایل اخلاقی و اعتقادی و مذهبی دانش آموزان

7 اسفند

45

پیش دبستانی

دخترانه

تهران

نرگس

هویت اسلامی

خانم حسینی

چگونگی افزایش ارتقای بینش سیاسی نوآموزان ( برجسته سازی دهه ی فجر )

9 اسفند

46

پیش دبستانی

دخترانه

تهران

نرگس

هویت اسلامی

خانم حسینی

پخش دعای عهد قبل از مراسم صبحگاه

9 اسفند

47

دبستان

پسرانه

تهران

امام علی

جهش علمی

خانم کش دهقان

دوست من، کتاب

9 اسفند

48

دبستان

پسرانه

تهران

امام علی

هویت اسلامی

کریم پور

شوق نماز، جذاب کردن ساعت نماز

9 اسفند

49

دبستان

پسرانه

تهران

امام علی

جهش علمی

خانم افقهی

طرح تکلیف

9 اسفند

50

دبستان

دخترانه

اردبیل

جعفری اسلامی

جهش علمی

خانم قنبری

خانواده رمز موفقیت

9 اسفند

51

دبستان

دخترانه

اردبیل

جعفری اسلامی

تعالی مدرسه

خانم احمدی حصار

واقعی کردن زنگ تفریح

9 اسفند

52

دبستان

دخترانه

اردبیل

جعفری اسلامی

مدرسه ICTمبنا

خانم رجبی

اجرای طرح فن یار در مدرسه

9 اسفند

53

دبستان

دخترانه

اردبیل

جعفری اسلامی

هویت اسلامی

خانم مصدق

آب مایه ی حیات نه مایع حیاط

9 اسفند

54

دبستان

دخترانه

اردبیل

جعفری اسلامی

جهش علمی

خانم محمدزاده

تشکیل شورای آموزگاران به صورت کارگاهی

9 اسفند

55

دبستان

دخترانه

اردبیل

جعفری اسلامی

جهش علمی

خانم شکوری

هم یاران علمی نوروز

9 اسفند

56

دبیرستان (اول و دوم)

دخترانه

تبریز

هاشمیه

تعالی مدرسه

خانم عمرانی

چگونگی کارآمدی و اثربخشی شوراهای مدرسه

9 اسفند

57

دبیرستان (اول و دوم)

دخترانه

تبریز

هاشمیه

مدرسه ICTمبنا

خانم جمالوندی

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیندها و ارتباطات دانش آموز، کلاس و مدرسه

9 اسفند

58

دبیرستان (اول و دوم)

دخترانه

تبریز

هاشمیه

مدرسه ICTمبنا

خانم جمالوندی

کاربست سامانه مدیریت آموزشی

9 اسفند

59

دبیرستان (اول و دوم)

دخترانه

تبریز

هاشمیه

هویت اسلامی

خانم ریحانی

کلاسهای کلوپ دینی

9 اسفند

60

دبیرستان (اول و دوم)

دخترانه

تبریز

هاشمیه

هویت اسلامی

خانم ریحانی

برنامه جشن عید غدیر خم

9 اسفند

61

دبیرستان (اول و دوم)

دخترانه

تبریز

هاشمیه

جهش علمی

خانم رحیمی

دستیابی به جهش علمی

9 اسفند

62

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

تهران

22 بهمن 57

جهش علمی

اسحاق بهرامی

روش تدریس

9 اسفند

63

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

تهران

22 بهمن 57

جهش علمی

غلامرضا کاظمی

گسترش محیطهای یادگیری (فضاهای واقعی و مجازی)

9 اسفند

64

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

تعالی مدرسه

خانم عبدل پور

مسئولیت پذیری و قانون مندی نظم در امور باتوجه به ازدیاد آمار در سال تحصیلی جاری و مبارزه با چالشهای انضباطی

11 اسفند

65

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

نرگس

جهش علمی

خانم میرباقر

جویندگان دانش، کانون پژوهش

11 اسفند

66

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

نرگس

جهش علمی

خانم امیری

تشکیل کلاسهای موضوعی

11 اسفند

67

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

نرگس

مدرسه ICTمبنا

خانم قلی مسگرها

محتوایی با طمع اشتیاق و علاقه

11 اسفند

68

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

نرگس

جهش علمی

خانم امیری

ثبت فرصت طلایی

11 اسفند

69

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

رهبری مدرسه

خانم شفیعی

علل افزایش آمار دانش آموزی در چند سال گذشته

11 اسفند

70

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

مدرسه ICTمبنا

خانم نورمحمد

ایجاد محیط مجازی دانش آموزی

11 اسفند

71

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

هویت اسلامی

خانم حسینی

درونی کردن ارزشهای دینی و اسلامی همراه با روحیه تعهد و پایبندی به آن

11 اسفند

72

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

جهش علمی

خانم ملکی

تعمیم و تعمیق یادگیری و توقویت روحیه پرسشگری با طرح سوالات تستی و ...

11 اسفند

73

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

تعالی مدرسه

خانم سلیمانی

راه های ایجاد انگیزه برای فعالیت گروهی دانش آموزان

12 اسفند

74

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

تعالی مدرسه

خانم مریم قایینی

چگونگی برقراری ارتباط صمیمانه و دوستانه با اولیای دانش آموزان

12 اسفند

75

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

هویت اسلامی

خانم منیره قایینی

برگزاری کلاسهای احکام در زمان برپایی نماز جماعت

12 اسفند

76

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

شهرری

تزکیه اسلامی

مدرسه ICTمبنا

خانم ابرقوییان

توانمندسازی دانش آموزان در حوزه فناوری (وبلاگ نویسی)

12 اسفند

77

دبیرستان (اول و دوم)

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

جهش علمی

بهنام محمدنیا

اساسنامه پژوهش سرای دبیرستان دوره اول و دوم

13 اسفند

78

دبیرستان (اول و دوم)

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

مدرسه ICTمبنا

امیر سلیمانی

کاربست سامانه مدیریت آموزشی

13 اسفند

79

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

تعالی مدرسه

آقای آقا رضی

ارتقای کیفیت و بهبود زنگ تفریح (زنگ نشاط)

13 اسفند

80

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

یزد

سیدالشهدا

تعالی مدرسه

محمدشهبازی

طرح مسجد و مدرسه

13 اسفند

81

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

یزد

سیدالشهدا

تعالی مدرسه

علی محمدشهبازی

مدرسه شاد و با روح و نشاط

13 اسفند

82

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

یزد

سیدالشهدا

تعالی مدرسه

محمدشهبازی

افزايش ميزان نظم و انضباط در بين دانش آموزان دبيرستان

13 اسفند

83

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

جهش علمی

اقای جلال اخوان

افزایش انگیزه در دانش آموزان برای ارتقای یادگیری

13 اسفند

84

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تبریز

هاشمیه

تعالی مدرسه

خانم علی حسینی

اجرای مراسم جذاب صبحگاهی

13 اسفند

85

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

تعالی مدرسه

بهنام محمدنیا

راهکارهای مناسب جهت ارتباط بیشتر معلمان و دانش آموزان

13 اسفند

86

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

یزد

سیدالشهدا

جهش علمی

سید محمد میربافقی

برگزاري جلسات چالشي با دبيران جهت بررسي نمرات و نتايج آزمون هاي دانش آموزان بصورت ماهانه

13 اسفند

87

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

تبریز

هاشمیه

جهش علمی

خانم الفقیه

گروه بندی دانش آموزان هر کلاس متناسب با تفاوت های فردی (علمی)

13 اسفند

88

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

جهش علمی

مجید مهری

برنامه درسی ویژه و متناسب با تفاوتهای فردی دانش آموزان

13 اسفند

89

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

هویت اسلامی

سعید باقرزاده

بهره مندی از سبک زندگی اسلامی با کاربست آموزه های ایمه هدی علیهم السلام

13 اسفند

90

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

تهران

جعفری اسلامی

تعالی مدرسه

مرتضی کریمی

به حداقل رساندن میزات تاخیر و غیبت دانش آموزان و دبیران

13 اسفند

91

دبستان

پسرانه

اردبیل

جعفری اسلامی

تعالی مدرسه

ابراهیم ابراهیمی

میزان اثربخشی از مدارس دیگر برای یاد دادن و بازدید از مدارس برتر برای یادگیری

16 اسفند

92

دبستان

پسرانه

اردبیل

جعفری اسلامی

جهش علمی

 ابراهیم ابراهیمی

برنامه ریزی در دروس ریاضی, علوم و ادبیات

16 اسفند

93

دبستان

پسرانه

اردبیل

جعفری اسلامی

هویت اسلامی

 ابراهیم ابراهیمی

برگزاری اردوهای ویژه و متمایز

16 اسفند

94

دبستان

پسرانه

اردبیل

جعفری اسلامی

مدرسه ICTمبنا

ابراهیم ابراهیمی

توانمندسازی مهارتهای ICT نیروی انسانی

16 اسفند

95

دبستان

دخترانه

تبریز

هاشمیه

هویت اسلامی

خانم صادقی

طرح کلوپ دینی تحت عنوان معبر نور

16 اسفند

96

دبستان

دخترانه

تبریز

هاشمیه

هویت اسلامی

خانم صادقی

در مسیر دانایی

16 اسفند

97

دبستان

دخترانه

تبریز

هاشمیه

هویت اسلامی

خانم جدی

دادن هدیه جشن تولد به کادر آموزشی و اجرایی مدرسه

16 اسفند

98

دبستان

دخترانه

تبریز

هاشمیه

جهش علمی

خانم زارع نژاد

تشکیل کلاس جدید و عملی لذت از علوم برای کلیه پایه ها

16 اسفند

99

دبستان

دخترانه

تبریز

هاشمیه

جهش علمی

خانم زارع نژاد

اجرای برنامه کارگاهی پژوهش با موضوع اقوام ایرانی

16 اسفند

100

دبستان

پسرانه

شهرری

22 بهمن 57

تعالی مدرسه

قاسم فراهانی

چگونگی کارآمدی و اثربخشی شوراهای مدرسه

16 اسفند

101

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

اردبیل

جعفری اسلامی

جهش علمی

اقبال یحیوی

ایجاد تحول باورنکردنی در درس ریاضی

16 اسفند

102

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

اردبیل

جعفری اسلامی

هویت اسلامی

حسن نوری شبلو تفسیر سوره 16 اسفند
103

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

اردبیل

جعفری اسلامی

هویت اسلامی جمشید عاملی مرجع شناسی 16 اسفند
104

دبیرستان (دوره اول)

پسرانه

اردبیل

جعفری اسلامی

تعالی مدرسه حسین خدایی شناخت محتوایی و تحقیقی و پژوهشی از بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی 16 اسفند
105

دبستان

دخترانه

تهران

امام علی

رهبری مدرسه

خانم دادگسترنیا

روش آموزشی نوین ( یادگیری اکتشافی هدایت شده)

17 اسفند

106

دبستان

دخترانه

تهران

امام علی

تعالی مدرسه

خانم زاهدی

حذف تشویق وتنبیه بیرونی و جایگزین کردن تقویت کننده های درونی

17 اسفند

107

دبستان

دخترانه

تهران

امام علی

هویت اسلامی

خانم عسگری

همسفر با محبان لیال عشر

17 اسفند

108

دبستان

دخترانه

تهران

امام علی

هویت اسلامی

خانم عسگری

طرح کرامت در منزل

17 اسفند

109

دبستان

دخترانه

تهران

امام علی

جهش علمی

خانم مجاهدی

چهار شنبه ها و مهمان کلاس ( حضور هر مادر یکروز در کلاس)

17 اسفند

110

دبیرستان (اول و دوم)

دخترانه

دامغان

تزکیه اسلامی

هویت اسلامی

خانم مهرابی

اردو های خارج از استان

23 اسفند

111

دبیرستان (اول و دوم)

دخترانه

دامغان

تزکیه اسلامی

هویت اسلامی

خانم مهرابی

پیگیری مستمر فعالیت های آموزشی و پرورشی

23 اسفند

112

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

یزد

پاسداران

جهش علمی

خانم دهقان بنادكي

ايستگاه رياضي

24 اسفند

113

دبیرستان (دوره دوم)

دخترانه

یزد

پاسداران

جهش علمی

خانم صالح

اعتکاف علمی

24 اسفند

114

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

یزد

پاسداران

هویت اسلامی

خانم دشتی

بیعت در غربت

24 اسفند

115

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

اصفهان

سادات

هویت اسلامی

سيد مصطفي فتحي

سفیران غدیر

25 اسفند

116

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

اصفهان

سادات

تعالی مدرسه

سيد مصطفي فتحي

برگزاري اردوي مطالعاتي براي دانش آموزان پيش دانشگاهي

25 اسفند

117

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

اصفهان

سادات

جهش علمی

سيد مصطفي فتحي

استعداد يابي و جهت دهي آموزشي

25 اسفند

118

دبیرستان (دوره دوم)

پسرانه

اصفهان

سادات

مدرسه ICTمبنا

سيد مصطفي فتحي

فعال سازي و بروز رساني پرتال آموزشي مجتمع

25 اسفند

119

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

الغدیر

هویت اسلامی

خانم تهرانی کیا

طرح دانش‌افزايي مادران

27 اسفند

120

دبیرستان (دوره اول)

دخترانه

تهران

الغدیر

تعالی مدرسه

خانم خسروی

طرح ايستگاه خنده

27 اسفند