مقدمه و اهداف مقدمه و اهداف

مقدمه

در راستای تحقق تدریجی مدرسه معیار نظام اسلامی با موضوع بهره­مندی از خلاقیت و نوآوریهای نیروی انسانی که ویژگی سازمانهای متعالی را ایجاد و مدیریت شبکه­های یادگیری و همکاری برای شناسایی فرصتهای خلاقیت، نوآوری و بهبود برمی­شمرد و در پاسخ به تقاضای مدارس برای ایجاد فرصت در طرح تجارب ناب و نوآوریهای اثربخش مدارس، و با استناد به جمع بندی نشست مردادماه مدیران محترم مدارس در جامعه تعلیمات اسلامی در مشهد مقدس، مقرر گردید نشستهای فصل پاییز به صحنه تابش تجارب ناب و نوآوریهای اثربخش مدارس، تعلق گردید.

اهداف:

·        آشنایی با روشهای نوین تجربه شده اثربخش برای تحقق و پیشبرد اهداف آموزش و پرورش

·        ترغیب سازمانی برای هنجارسازی به منظور پیشبرد اهداف آموزش و پرورش

·        ترغیب خود انگیخته سازمانی برای تحقق و پیشبرد اهداف آموزش و پرورش

·        ایجاد زمینه به منظور کاربست تجارب در موضوعات مختلف

·        ایجاد توانایی در ارایه پیشنهادهای مرتبط با مسایل به منظور دسترسی به راهکارهای نوین

·        درک ضرورت مديريت دانش و مستندسازي برنامه­ ها

·        کاهش هزينه‌ها به علت کاهش راهکارهای مبتنی بر آزمون و خطا