راهنمای برنامه راهنمای برنامه

بسمه تعالی

راهنمای برنامه توانمندسازی کادر مدارس برای مستندسازی تجارب و نوآوریها

برنامه توانمندسازی کادر محترم مدارس جامعه تعلیمات اسلامی برای مستندسازی تجارب و نواوریها در سال تحصیلی 94-1393 در سه مرحله اجرا میگردد.

مرحله اول- طرحریزی برای اجرای برنامه  که شامل تعیین و معرفی موضوعات اولویت دار برای مستندسازی، بررسی موضوعات در مدارس و انتخاب موضوع و معرفی تیم مجری مرتبط به هر حوزه کاری در مدارس، قطعی­سازی موضوعات در کارگروه های مدیران و معاونین محترم مدارس و شرکت در اولین جلسه آموزشی می باشد.

این مرحله از ابتدای دی ماه تا هفته سوم بهمن 93 انجام خواهد شد.

مرحله دوم- مستندسازی تجارب و نوآوریها که شامل تکمیل و ارسال نمون برگهای مستندسازی تجارب و نوآوریها توسط تیمهای معرفی شده مدارس، شرکت در دومین جلسه آموزشی، بررسی نمون برگ های ارسالی در گروه تحقیق و توسعه و مشاوره به تیم ها، ویرایش نمون برگ های مستندسازی تجارب و نوآوریها توسط تیمهای مدارس و تدوین سند تفصیلی تجربه/نوآوری می باشد.

بازه زمانی هفته چهارم بهمن 93 تا نیمه خرداد 94 برای اجرای این مرحله پیش­بینی شده است.

مرحله سوم-انتشار تجارب که شامل ارزیابی تجارب و نوآوریها، آماده سازی برای انتشار و انتشار در نشست تابستانی مدیران محترم مدارس صورت خواهد پذیرفت.

در نمودارهای پیوست، فرایندهای پیش بینی شده در برنامه در مراحل اول و دوم، به تفکیک نقشها و بازه زمانی اجرا، درج گردیده است.

                                                                                                 گروه تحقیق و توسعه جامعه تعلیمات اسلامی

                                                                                                                                          سال تحصیلی 94-1393

راهنمای برنامه را از اینجا میتوانید دریافت نمایید.

راهنمای آموزشی راهنمای آموزشی

راهنمای آموزشی توانمندسازی کادر محترم مدارس برای مستندسازی تجارب و نوآوریها را میتوانید از اینجا دریافت و مطالعه نمایید