فایل های صوت فایل های صوت

دانلود فایل صوتی دوره "راهکارهای شکل گیری هویت" آقای دکتر احمدی (16/بهمن/98)

دانلود فایل صوتی دوره "یادگیری معکوس" - آقای دکتر نیرو (27/دی/98)

دانلود قسمت دوم فایل صوتی دوره " یادگیری معکوس" - آقای دکتر نیرو (26/دی/98)

دانلود قسمت اول فایل صوتی دوره "یادگیری معکوس" - آقای دکتر نیرو (26 /دی/98)

دانلود قسمت دوم فایل صوتی دوره "مهارت خودکنترلی و جراتمندی" - آقای دکتر مهران (27/آذر/98)

دانلود قسمت اول فایل صوتی دوره "مهارت خودکنترلی و جراتمندی" - آقای دکتر مهران (27/آذر/98)

دانلود قسمت دوم فایل صوتی دوره "مهارت خودکنترلی و جراتمندی" - آقای دکتر مهران (25/آذر98)

دانلود قسمت اول فایل صوتی دوره"مهارت خودکنترلی و جراتمندی" - آقای دکتر مهران (25/آذر/98)

دانلود قسمت دوم فایل صوتی دوره " مهارت خودکنترلی و جراتمندی" - آقای دکتر مهران (20/آذر/98)

دانلود قسمت اول فایل صوتی دوره " مهارت خود کنترلی و جراتمندی" - آقای دکتر مهران (20/آذر/98)

دانلود قسمت دوم فایل صوتی دوره "مهارت خودکنترلی و جراتمندی" - آقای دکتر مهران (18/آذر/98)

دانلود قسمت اول فایل صوتی دوره " مهارت خودکنترلی و جراتمندی" - آقای دکترمهران (18/آذر/98)

دانلود قسمت اول فایل صوتی دوره آموزشی "نگرش ها و باورهای معلم"- آقای دکتر کریمی (24/آبان/98)

دانلود قسمت دوم فایل صوتی دوره آموزشی "نگرش ها و باور های معلم"- آقای دکتر کریمی(24/آبان 98)

دانلود قسمت اول فایل صوتی دوره " شبهات پایه روشنفکری دینی" - آقای دکتر موذن (15/مهرماه/98)

دانلود قسمت دوم فایل صوتی دوره " شبهات پایه روشنفکری دینی" - آقای دکتر موذن(15/مهرماه/98)