دوره های حضوری دوره های حضوری

 

ردیف عنوان دوره مدت(ساعت) تاریخ برگزاری ظرفیت تاریخ آزمون مخاطبین
1 سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی 8 1397/8/21 -1397/8/23 50 1397/8/26 مشاورین -پرورشی-تربیتی
2 نظام مدیریت اسلامی 6 1397/8/30 50 1397/9/5 مدیران - معاونین
3 مسئولیت تربیت نوجوان 3 1397/10/27 170 1397/10/30 کادر و دبیران
4 مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی 4 1397/12/1 50 1397/12/5 کادر
5 سند تحول بنیادین 16

1398/2/30 - 1398/2/31

1398/3/5 - 1398/3/7

50 1398/3/11 کادر و دبیران
6 پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی (خواهران) 24  1398/4/10 - 1398/4/19 40 1398/4/22 دبیران معارف مدارس صدرا (خواهران)
7 پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی (برادران) 24 1398/4/21 - 1398/4/30 40 1398/5/5
8 مهارت های بدو خدمت 54 1398/4/30 - 1398/5/20 20 1398/5/23