دوره های حضوری دوره های حضوری

 

ردیف عنوان دوره مدت(ساعت) تاریخ برگزاری ظرفیت تاریخ آزمون مخاطبین
1 سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی 8 1397/8/21 -1397/8/23 50 1397/8/26 مشاورین -پرورشی-تربیتی
2 نظام مدیریت اسلامی 6 1397/8/30 50 1397/9/5 مدیران - معاونین
3 مسئولیت تربیت نوجوان 3 1397/10/27 170 1397/10/30 کادر و دبیران
4 مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی 4 1397/12/1 50 1397/12/5 کادر
5 سند تحول بنیادین 16

1398/2/30 - 1398/2/31

1398/3/5 - 1398/3/7

50 1398/3/11 کادر و دبیران