مدرسه مجازی حفظ قرآن کریم ویژه دانش آموزان مستعد مدارس جامعه تعلیمات اسلامی مدرسه مجازی حفظ قرآن کریم ویژه دانش آموزان مستعد مدارس جامعه تعلیمات اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم
باسلام خدمت قرآن آموزان محترم مدارس جامعه تعلیمات اسلامی،  مدرسه مجازی حفظ قرآن کریم، ضمن استقبال از شرکت دانش آموزان مستعد مدارس جامعه تعلیمات اسلامی برای، هرکدام از اعضا، برنامه انفرادی حفظ و کنترل حفظ قرآن را تنظیم خواهد کرد و امید آنرا دارد که با پیگیری حفظ بصورت هفتگی توسط مربیان حفظ قرآن حاضر ، امکان حفظ کل قرآن را برای اعضای متقاضی، فراهم نماید.
 

شرایط شرکت در مدرسه مجازی حفظ قرآن ویژه مدارس جامعه تعلیمات اسلامی

1-      تحصیل در مدارس جامعه تعلیمات اسلامی

2-      حفظ حداقل یک جزء قرآن

3-      پرکردن فرم احراز هویت تا 24 ساعت

4-      آمادگی و انگیزه برای حفظ کل قرآن کریم

5-      توجه به جنسیت نام گروه (پسران/دختران)

 
آیین نامه مدرسه مجازی قرآن ویژه دانش آموزان
1-  تکمیل فرم احراز هویت و انتظار تا ارسال پیام مربی حفظ قرآن
2-  در صورت ورود و عدم تکمیل فرم احراز هویت تا مدت 24 ساعت، شرکت کننده از گروه حذف می گردد
3-  از گذاشتن پیامهای متفرقه اجتناب گردد
4-  پس از ارسال پیام تکمیل مشخصات تا تعیین مربی حفظ و دریافت پیام مربی، منتظر باشند
5-  برنامه حفظ قرآن بصورت هفتگی و براساس توانمندی و سن دانش آموز تنظیم می گردد.
6-  ماه اول شرکت در مدرسه مجازی تا مرحله پیشرفت حفظ رایگان می باشد
7-  از دعوت افراد متفرقه غیر از دانش آموزان مدارس جامعه تعلیمات اسلامی به گروه، جدا پرهیز گردد که در اینصورت دعوت کننده نیز از گروه، توسط مدیر گروه حذف می گردد.
8-  شرکت دانش آموز ان  با اطلاع کامل والدین انجام  گیرد و پیگیری ایشان ضروری است.
9-  پاسخگویی حفظ توسط مکالمه تلفنی با مربی حفظ و تعیین وقت قبلی ایشان، انجام می گیرد

 

10-    درجه های پیشرفت حفظ (1 تا 3 جزء-3تا 10 جزء-بیشتر از 10 جزء) توسط مربیان در گروه گزارش داده شده و گواهی گذراندن دوره
برای دانش آموزارسال می گردد