رشته مفاهیم - دوره اول دبیرستان پسران رشته مفاهیم - دوره اول دبیرستان پسران

 

امتیاز

رتبه در مسابقات جامعه

رتبه در مدرسه

پایه تحصیلی

نام مدرسه

نام پدر

عکس

نام  و نام خانوادگی

ردیف

 

 

اول

هفتم

دبیرستان 22 بهمن 57 اهواز

مجید

رضا بدوی

1

 

 

دوم

هشتم

دبیرستان 22 بهمن 57 اهواز

جمشید

جاوید الماسی

2

 

 

سوم

هشتم

دبیرستان 22 بهمن 57 اهواز

منوچهر

محمد جواد حسنی

3

 

 

اول

هفتم

دبیرستان دوره اول جعفری اسلامی

اسماعیل

محمد حسن اعلایی

4

 

 

دوم

هشتم

دبیرستان دوره اول جعفری اسلامی

محمد

سعید سلیمی

5

 

 

اول

هشتم

دبیرستان دوره اول انصاریه بابل

 

جواد علی نژاد

6

 

 

اول

هفتم

دبیرستان دوره اول انصاریه بابل

 

محمد مهدی آقا تبار

7

 

 

دوم

هفتم

دبیرستان دوره اول انصاریه بابل

 

سعید قربانی

8

 

 

اول

هشتم

دبیرستان دوره اول چمران یزد

مجید

علی  رضابیگی

9

 

 

دوم

هشتم

دبیرستان دوره اول چمران یزد

مهدی

محمدسعید واثقی

10

 

 

سوم

هشتم

دبیرستان دوره اول چمران یزد

حسن

سعید کریمی

11

 

 

اول

هشتم

دبیرستان رفاه سمنان

عبدالعظیم

محمد جواد اختری

12

 

 

دوم

هشتم

دبیرستان رفاه سمنان

محمد

امیر حسین کرکه آبادی

13

 

 

سوم

هشتم

دبیرستان رفاه سمنان

سعید

محمد رسولی نژاد

14

 

 

اول

هشتم

دبیرستان احمدیه اسلامی

محمود

محمد حسین علیشاهی

15

 

 

دوم

هفتم

دبیرستان احمدیه اسلامی

امیر

امیر محمد عابد

16

 

 

سوم

هفتم

دبیرستان احمدیه اسلامی

سعید

پویا رضایی مهوار

17

 

 

اول

هفتم

دبیرستان محبان الحسین (علیه اسلام)

حیدر

محمد یاوری

18

 

 

دوم

هشتم

دبیرستان محبان الحسین (علیه اسلام)

عباسعلی

محمدعلی فصیحی

19

 

 

سوم

هشتم

دبیرستان محبان الحسین (علیه اسلام)

حسن

محمدجواد منصوری

20

 

 

اول

هفتم

دبیرستان 22 بهمن 57 شهرری

محمدعلی

محمدسعید زلفی

21

 

 

دوم

هشتم

دبیرستان 22 بهمن 57 شهرری

داود

امیرمهدی بهرام زاده

22

 

 

اول

هفتم

دبیرستان مهریز یزد

حسين

مهدي کماليان

23

 

 

دوم

هشتم

دبیرستان مهریز یزد

مجيد

اميد صبري

24

 

 

سوم

هفتم

دبیرستان مهریز یزد

علي

حميدرضا ابويي

25

 

 

اول هشتم دبیرستان سادات اصفهان علیرضا روح ا... تقی زاده 26

 

 

دوم هفتم دبیرستان سادات اصفهان مجید محمد مهدی شکرچی زاده 27

 

 

سوم هفتم دبیرستان سادات اصفهان محمد محمد حسین حاجی حسینی 28

 

 

اول هشتم دبیرستان جعفری اسلامی اردبیل   امیر حسین ابراهیمی 29

 

 

اول هشتم دبیرستان پاسداران یزد محمد رضا محمد مهدی زارعی 30

 

 

دوم هفتم دبیرستان پاسداران یزد محمد حسین محمد علی مهدی زاده 31

 

 

سوم هفتم دبیرستان پاسداران یزد محمد جواد ابوالفضل مجاهدی 32