«برگشت

مراسم بازگشایی دبستان نرگس

مراسم بازگشایی دبستان نرگس با حضور جناب آقای لولاچیان مؤسس محترم دبستان نرگس  ونوگلان پایه اول در تاريخ 1 مهر 1400