معرفی اعضا معرفی اعضا

رییس کارگروه معاونین آموزشی

جناب آقای ابطحی -مدیر محترم مجتمع محبان الحسین

اعضای کارگروه معاونین آموزشی

سرکار خانم شهپریان (دبستان نرگس)، جناب آقای زارع زاده (دبستان جعفری اسلامی تهران)، سرکار خانم اصغری (دبیرستان دوره اول الغدیر)، جناب آقای بنی هاشم (دبیرستان دوره اول 22 بهمن شهرری)، سرکار خانم امیری (دبیرستان دوره دوم نرگس)، جناب آقای بهبود(دبیرستان دوره دوم احمدیه) و جناب آقای طوماری (دبیرستان دوره دوم کمال)ب

شبکه ارتباطی معاونین آموزشی مدارس جامعه تعلیمات اسلامی

در اولین جلسه کارگروه معاونین آموزشی مقرر گردید که هر یک از اعضای کارگروه مطابق جدول پیوست با مدارس جامعه تعلیمات اسلامی ارتباط برقرار نمایند.

سایر اعضا (مدارس)

اعضای اصلی کارگروه

دوره تحصیلی

تلفن تماس مدرسه

نام مدرسه

نام

دخترانه جعفری اسلامی اردبیل

دخترانه هاشمیه تبریز

دخترانه امام علی (ع) تهران

دخترانه دین و دانش تهران

دخترانه اسلامی تزکیه  دامغان

دخترانه سیدالشهدا مهریز

دخترانه شهید چمران یزد

دخترانه پاسداران یزد

55373559-60

دخترانه نرگس

سرکار خانم شهپریان

ابتدایی

پسرانه جعفری اسلامی اردبیل

پسرانه سادات اصفهان

پسرانه 22 بهمن 57 اهواز

پسرانه اسلامی انصاریه بابل

پسرانه امام علی (ع) تهران

پسرانه اسلامی تزکیه  دامغان

پسرانه رفاه سمنان

پسرانه 22 بهمن 57 شهرری

پسرانه سیدالشهدا مهریز

پسرانه پاسداران یزد

پسرانه رمضانی اسلامی یزد

پسرانه شهید چمران یزد

55607943

پسرانه جعفری اسلامی تهران

جناب آقای زارع زاده

دخترانه هاشمیه  تبریز

دخترانه رضویه تهران

دخترانه نرگس تهران

دخترانه تزکیه اسلامی دامغان

دخترانه اسلامی تزکیه شهرری

دخترانه علمی همدان

دخترانه پاسداران یزد

دخترانه شهید چمران یزد

33555593

دخترانه الغدیر

سرکار خانم اصغری

متوسطه اول

پسرانه جعفری اسلامی اردبیل

پسرانه سادات  اصفهان

پسرانه 22 بهمن 57 اهواز

پسرانه انصاریه بابل

پسرانه احمدیه اسلامیتهران

پسرانه جعفری اسلامی تهران

پسرانه محبان الحسین تهران

پسرانه رفاه سمنان

پسرانه سیدالشهدا مهریز

پسرانه پاسداران یزد

پسرانه شهید چمران یزد

33744756

داخلی 24

پسرانه 22 بهمن شهرری

جناب آقای بنی هاشم

دخترانه هاشمیه تبریز

دخترانه اسلامی تزکیه تهران

دخترانه الغدیر تهران

دخترانه رضویه تهران

دخترانه مکتب الزهرا تهران

دخترانه تزکیه اسلامی دامغان

دخترانه پاسداران یزد

دخترانه شهید چمران یزد

55382812

دخترانه نرگس

سرکار خانم امیری

متوسطه دوم

پسرانه سادات اصفهان

پسرانه سیدالشهدا یزد

پسرانه چمران یزد

پسرانه رفاه سمنان

پسرانه جعفری اسلامی اردبیل

16-  77261112

 

داخلی 115

پسرانه کمال

جناب آقای طوماری

پسرانه سیدالشهدا مهریز

پسرانه پاسداران یزد

پسرانه 22 بهمن شهرری

پسرانه محبان الحسین 

پسرانه جعفری اسلامی تهران

77563030

داخلی 32

پسرانه احمدیه

جناب آقای بهبود