مطالب خواندنی مطالب خواندنی

«برگشت

شعر تعلیمات اسلامی اثر طبع آقای مرتضی مهدوی-صفحه ۱۲نشریه شماره ۱تاریخ اول فروردین۱۳۳۱

شعر تعلیمات اسلامی اثر طبع آقای مرتضی مهدوی-صفحه ۱۲نشریه شماره ۱تاریخ اول فروردین۱۳۳۱
جهان پیر شد برنا زتعلیمات اسلامی
به گیتی شد هنر پیدا زتعلیمات اسلامی
به نور علم شد روشن بپوشید از هنر جوشن
هر آن قلبی که شد بینا زتعلیمات اسلامی
زنور علم قرآن است کاین دنیا منور شد
رموز زندگی افشا زتعلیمات اسلامی
زچین تا آندلس خورشید قرآن پرتو افکن شد
در این صحرای پرغوغا زتعلیمات اسلامی
ولی افسوس اکنون نیست دولتهای مسلم را
توجه در دبستانها زتعلیمات اسلامی
گر این فرسودگی یکسر رود بیرون زقالبها
مسلمانان شوند آقا زتعلیمات اسلامی
بیایید ای مسلمانان در این دوران تاریکی
جوانان را کنید احیا زتعلیمات اسلامی
جوانان را سزد با جد وافر روز و شب باشند
به کسب معرفت جویا زتعلیمات اسلامی
سعادت نیست انسان را نه در دنیا نه در عقبا
مگر آن راکه شد دانا زتعلیمات اسلامی

معدل (0 رأی)