مطالب خواندنی مطالب خواندنی

«برگشت

بیانیه جامعه تعلیمات اسلامی در ابتدای کتاب خود آموز دینی -سال ۱۳۴۰هجری شمسی


امروز جامعه تعلیمات اسلامی یگانه مرکز تعلیم تربیت دینی است. زیرا در مدت۱۹سال کارهای مهم و محیرالعقولی انجام داده و با یک نظر نوین
سندی جمع بین امور دنیا و آخرت که یگانه هدف اسلام است نموده و امور مالی او در زیر نظر یک عده از تجار متدین با حساب دقیق و دادن بیلان(که کمتر در مجامع دینی سابقه داشته) اداره می شود و جای عذری برای احدی باقی نگذاشته.
و امور دینی و تعلیماتی آنهم تحت سرپرستی جمعی از علمای برجسته تهران و نمایندگان مراجع تقلید نجف و قم می باشد و هرکس از نزدیک ناظر اعمال باشد تصدیق گفتار ما را خواهد کرد
.

معدل (0 رأی)