عنوان عنوان

جناب آقای احمد رضا ایمانی

عناوین عناوین

عناوین اصلی عناوین اصلی

«برگشت

شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان

انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه هیأت منتخبی است از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت م به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان جهت کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه ومدرسه , برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظیفه می نماید

مدرسه مهم ترین نهاد اجتماعی ، تربیتی وآموزشی ، و اصلی ترین رکن تعلیم وتربیت است که به منظور تربیت صحیح دانش آموزان درابعاد دینی ، اخلافی ، علمی ، آموزشی ، اجتماعی و کشف استعدادها وهدایت و رشد متوازن روحی و معنوی و جسمانی آنان برابر ضوابط وزارت آموزش وپرورش تأسیس و اداره می شود. این نهاد با همکاری کلیه ی کارکنان و با مشارکت دانش آموزان و اولیای آنان زیر نظر مدیر مدرسه اداره می شود.

● ارکان مدرسه

۱) مدیر مدرسه

۲) شورای مدرسه

۳) انجمن اولیا ومربیان

۴) شورای معلمان

۵) شورای دانش آموزان

● انجمن اولیا ومربیان

انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه هیأت منتخبی است از اولیای دانش آموزان و مربیان همان مدرسه که با تفاهم و صمیمیت م به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان جهت کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش وپرورش و گسترش ارتباط خانه ومدرسه ، برطبق مقررات و ضوابط وزارت آموزش وپرورش انجام وظیفه می نماید.

الف) ترتیب اعضا

۱) مدیر مدرسه

۲) یکی از معاونین و انتخاب مدیر

۳) نماینده ی شورای معلمان

۴) معاون پرورشی یا یکی ازمربیان امور تربیتی ، و در صورت نبود مربی ، یکی از معلمان آگاه به مسائل تربیتی به انتخاب مدیر

۵) برگزیدگان اولیای دانش آموزان

ـ تبصره ی۱:تعداد اولیای دانش آمو زان و نحوی انتخاب آنان جهت عضویت درانجمن و چگونگی وزمان تشکیل جلسات برابرماده ی ۱۹ آیین نامه ی انجمن مرکزی اولیا ومربیان خواهد بود. ( دربند ۲۰ شرح وظایف ، به آن اشاره شده است .)

ـ تبصره ی ۲ : درصورت لزوم ، مدیر مدرسه می تواند ازنماینده ی شورای دانش آموزان و برحسب موارد از افراد ذی ربط و صاحب نظر برای شرکت درجلسات انجمن دعوت کند.

ب) شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه

۱) تأمین مشارکت فکری ، فرهنگی ، عاطفی وآموزشی اولیا وتقویت ، هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه ومدرسه

۲) جلب همکاری اولیای دانش آموزان جهت مشارکت و کمک و ارتقای کیفیت فعالیت های مربوط و ارائه ی پیش نهادهای لازم به مدیر مدرسه

۳) مشاوره و برنامه ریزی درجهت تحقق هرچه بهتر اهداف انجمن

۴) همکاری و مشارکت با شورای معلمان دربرگزاری کلاس های فوق برنامه

۵) برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده

۶) همکاری و مشارکت بامدیر مدرسه دراجرای فعالیت های پرورشی ، برگزاری اردوهای دانش آموزی و بازدید از مراکز علمی ،آموزشی وفرهنگی

۷) تلاش و همکاری برای جلب مشارکت اولیای دانش آموزان ، صاحبان ِحَرف ، افراد خیر ومؤسسات خیریه درتأمین امکانات مورد نیاز و بهبود اداره ی امور مدرسه

۸) تهیه ی برنامه ی بهداشتی و پزشکی با مشاوره ی افراد آگاه ، و کمک به مراقبان بهداشت ونظارت براجرای آن درمدرسه

۹) همکاری م مشارکت درباره ی چگونگی قدردانی از کارکنان ، اولیای دانش آموزان و اعضای شوراهای مدرسه با رعایت ضوابط ومقررات مربوطه

۱۰) برنامه ریزی و تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان

۱۱) نظارت برچگونگی اخذ کمک های مردمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

۱۲) تشکیل شورای مالی مدرسه با عضویت مدیر مدرسه ، رئیس انجمن ونماینده ی شورای معلمان دراولین جلسه ی انجمن

۱۳) مشارکت دراجرای برنامه های کارآموزی هنرجویان در هنرستان ها

۱۴) نظارت برنحوی هزینه ی وجوه حاصل از کمک های مردمی ، خدمات فوق برنامه ، سرانه ی دانش آموزان وکمک های شوراهای آموزش وپرورش از طریق شورای مالی و مطابقت موارد هزینه با برنامه های مصوب شورای مدرسه

۱۵) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت وبرگشت

۱۶) انتخاب نماینده برای شرکت در شواری مدرسه

هم چنین براساس موارد آیین نامه ی انجمن اولیا ومربیان واحدهای آموزشی ، وظایف زیر نیز بر عهده ی انجمن اولیا ومربیان مدرسه می باشد :

▪ ماده ی ۱۶– مدیر مدرسه موظف است حداکثرتا اخرمهرماه هرسال ( پایان هفته پیوند ) از تمام اولیای دانش آموزان دعوت به عمل آورد وپس از تشکیل جلسه ی عمومی اولیا ، با استفاده از آگاهی های خود مخصوصاً محتوای کتاب آشنایی با انجمن اولیا ومربیان ؛ لزوم تشکیل ، فواید و وظایف انجمن امده است برای آنان تشریح کند.

▪ ماده ی ۱۹ – تعداد اعضای اولیای منتخب برای عضویت درانجمن مدرسه برمبنای زیر تعیین می شود:

۱) درمدارسی که عده ی دانش آموزان آن ها کم تر از ۳۰۰ نفرباشد، عده ی اولیای منتخب جمعاً هفت نفرخواهد بود که چهار نفر عضو اصلی و ۳ نفربقیه عضو علی البدل هستند.

۲) در مدارسی که عده ی دانش آموزان آن ها بیش از ۳۰۰ نفرباشد، به ازای هر ۵۰ نفردانش آموز اضافی یک نفراز اولیا بر تعداد اعضای اصلی افزوده می شود . ولی عده ی اعضای علی البدل هم چنان ۳ نفرخواهد بود.

▪ ماده ی ۲۰- مدت زمان کار انجمن اولیا ومربیان هر مدرسه یک تحصیلی است ودر مهرماه هرسال انتخابات باید تجدید شود . اعضای انجمن سال گذشته در صورت برخورداری از شرایط انتخاب می توانند دوباره خود را برای عضویت در انجمن نامزد کنند.