برنامه های هویت اسلامی مدارس جامعه تعلیمات اسلامی سال تحصیلی94-95 برنامه های هویت اسلامی مدارس جامعه تعلیمات اسلامی سال تحصیلی94-95

فصل پاییز سال تحصیلی 95-1394 فصل پاییز سال تحصیلی 95-1394

فیلم پخش شده در جمع خیرین و موسسین جامعه تعلیمات اسلامی -خرداد 1394 فیلم پخش شده در جمع خیرین و موسسین جامعه تعلیمات اسلامی -خرداد 1394

برنامه های جهش علمی مدارس جامعه تعلیمات اسلامی سال تحصیلی94-95 برنامه های جهش علمی مدارس جامعه تعلیمات اسلامی سال تحصیلی94-95

فیلم پخش شده در اجلاس مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی-تهران(شهریور 1394) فیلم پخش شده در اجلاس مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی-تهران(شهریور 1394)

عملکرد مدارس در سال تحصیلی 1393-94 عملکرد مدارس در سال تحصیلی 1393-94