استاد حاج علی اکبری استاد حاج علی اکبری


مدیرعامل جامعه تعلیمات اسلامی مدیرعامل جامعه تعلیمات اسلامی

حاج شیخ حسین انصاریان حاج شیخ حسین انصاریان

دبستان جعفری اسلامی دبستان جعفری اسلامی

استاد حاج علی اکبری استاد حاج علی اکبری

ورود به ماه رمضان ورود به ماه رمضان

گفتگو با رتبه چهارم ریاضی جهان (بهمن ماه 98) گفتگو با رتبه چهارم ریاضی جهان (بهمن ماه 98)

اینها فرزندان امام زمان (عج) هستند(مرداد 98) اینها فرزندان امام زمان (عج) هستند(مرداد 98)

حیات طیبه حیات طیبه

حیات طیبه حیات طیبه

حیات طیبه حیات طیبه

حیات طیبه حیات طیبه

دبیرستان احمدیه - نمایشگاه قرآن دبیرستان احمدیه - نمایشگاه قرآن

بیانات حاج شیخ حسین انصاریان پیرامون جامعه تعلیمات اسلامی بیانات حاج شیخ حسین انصاریان پیرامون جامعه تعلیمات اسلامی

دکتر حیدری دکتر حیدری

هیئت جواد الائمه - محله منیریه هیئت جواد الائمه - محله منیریه

گروه سرود دبستان امام علی(ع) گروه سرود دبستان امام علی(ع)

آذر ماه 96 آذر ماه 96

حاج آقا قرائتی حاج آقا قرائتی

استاد حاج علی اکبری استاد حاج علی اکبری


به یاری سیل زدگان بشتابیم به یاری سیل زدگان بشتابیم


تربیت حماسی راه نجات است(مرداد 98) تربیت حماسی راه نجات است(مرداد 98)

حیات طیبه حیات طیبه

حیات طیبه حیات طیبه

حیات طیبه حیات طیبه

حیات طیبه حیات طیبه

حیات طیبه حیات طیبه

دکتر مقدم دکتر مقدم

دبستان جعفری اسلامی تهران اسفند 96 دبستان جعفری اسلامی تهران اسفند 96

دکتر حیدری دکتر حیدری

حدیت مدیریتی حدیت مدیریتی

آبان ماه 96 آبان ماه 96

توصیه دینی به مدیران مدارس توصیه دینی به مدیران مدارس

خاطره حاج علی اکبر رئوف آذر ماه 96 خاطره حاج علی اکبر رئوف آذر ماه 96

آقای جوانشیر - بابل دی ماه 96 آقای جوانشیر - بابل دی ماه 96

حدیث تربیتی مدیریتی حدیث تربیتی مدیریتی