پرش به محتوا

معاونت آموزشی جامعه تعلیمات اسلامی معاونت آموزشی جامعه تعلیمات اسلامی

جناب آقای اصغر جوانشیر

گزارش اجلاس مدیران مدارس - مرداد ماه 1399 گزارش اجلاس مدیران مدارس - مرداد ماه 1399

نمونه تدریس همکاران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی در ایام تدریس مجازی نمونه تدریس همکاران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی در ایام تدریس مجازی

تزکیه اسلامی شهرری تزکیه اسلامی شهرری

تزکیه اسلامی شهرری تزکیه اسلامی شهرری


مدرسه رفاه سمنان مدرسه رفاه سمنان

مدرسه 22 بهمن اهواز مدرسه 22 بهمن اهواز


تزکیه اسلامی شهرری تزکیه اسلامی شهرری


تزکیه اسلامی شهرری تزکیه اسلامی شهرری


مدرسه 22 بهمن اهواز مدرسه 22 بهمن اهواز


مدرسه 22 بهمن اهواز مدرسه 22 بهمن اهواز